Pieredzes apmaiòa jautajums.lv
Jaunâkie jautâjumi
Attiecîbas, psiholoìija
Cits vârds un uzvârds (44)
Ðodien TV Panorâmâ stâstija, ka Latvijâ katru gadu ap tûkstotis cilvçku mainot vârdu un uzvârdu (neprecoties), cits pat vairâkas reizes gadâ. Ja izdotu tâdu likumu, ka visiem obligâti jâmaina vârds un uzvârds, kâdu jûs izvçlçtos (savu atstât nevar)? :)
Datori, internets
par failiem (6)
avast pçc skençðanas iesaka dzçst daudzus failus,tai skaitâ backup,kâ tos atrast un izdzçst?
Sekss
Kunilings! Par un pret! (36)
Es vîrietis.Dievinu kunilingu! Vai visas sievietes to pieòem?
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Nozagts mobilais telefons, bet policija atsaka ierosinât kriminâllietu (18)
Draugam ir nozagts mobilais telefons un maks ar nedaudz naudu un daþâm dârglietâm (ne dârgâm), bet policija izskatîja lietu un atteica ierosinât kriminâllietu un meklçt vainîgo. Nevarçðo atrast noziedzinieku. Viòð ir samierinâjies ar policijas spriedumu un pats tagad íemmç pa rajoniem visus Rîgas...
Veselîba, medicîna
Kâ ârstçt sejas nerva iekaisumu (12)
Ir iekaisis trîszaru nervs sejas labajâ pusç!Ar kâdâm zâlçt to var izârstçt?P.S.Ja ðo manu jautâjumu izlasîs kâds ârsts kas reâli spçj palîdzçt,bûðu ïoti pateicîgs...
Datori, internets
Vai vajadzigs internets, ja kaiminam aiz sienas ir? (18)
Daudzi sadi izmanto kaiminu busanu,kaiminam nezinot,pat gadiem. Vai kaiminam nepieaug rekini ja ta dara?
Datori, internets
Ko labâk izmantot mûzikas atskaòoðanai deju klasç? (3)
Meklçju iespçju pilnveidot un padarît parocîgu savu darbu. Procesâ nepiecieshams izmantot daudz daþâdas mûzikas, jâbût iespçjai âtri atrast vajadzîgo, iespçja pieslçgties pastiprinâtâjam.
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Davinâjums no tçva, kâds vislçtâkais variants? (14)
Tçvs grib dâvinât man savu dzîvokli, cik bûtu vislçtâkais variants to visu nokârtot?
Attiecîbas, psiholoìija
Stervas (42)
Kâpçc vîrieðiem patîk tâdas sievietes? Izmanto, iznes smadzenes. Un vienalga pie tâdâm skrien!
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Vai pârkâpums turçt logu pusatvçrtu vçdinâðanai ziemâ? (23)
Pçc miruða cilvçka, kaíu atstâtâ ,uc vecâm lietâm, çdienu paliekâm smakojoðâ dzîvoklî darba gaitâ tika atstâts vaïâ balkona logs vçdinâðanas reþîmâ. Nebija problçmas, kamçr kâdâ dienâ konstatçju, ka dzîvoklî logs ir saliegts no ârpuses, savilkts ar naglâm, drâtîm uc. Otrs logs- virtuves aiznaglots...
Auto, moto
Auto izvçle (19)
Esmu dilemmas priekðâ. Kâdu auto tomçr starp ðîem diviem izvçlçties. 1999 gada Golf4, vai 2007 gada Ford focus, abi dîzeïi, FOrdam 1,6 dîzelis. ABI vienâda cenâ. Fokus izskatâs svaigaks protams.
Attiecîbas, psiholoìija
Kâ tâ var? (59)
Izlasîju dzeltenajâ presç, ka kâds vârdâ nenosaukts uzòçmçjs esot sâcis kopdzîvi ar padzîvojuðu dejotâju, kurai 2 divi bçrni katrs no cita vîrieða. Es te dzirdçju, ka tâdâm sievietçm esot tikai par kapiem vairs jâdomâ, bet viòa taèu visu janvâri esot ar to vîrieti pa Argentînu nodzîvojusies. Un...
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Kapec tik maz tiek kontroleti makskernieki novados? (9)
Novados piederosajas udenstilpnes lidakas ker ari aizliegtaja laika,tapat lasus,par vimbam nemaz nerunajot,saker normu 7.gab ,aizbrauc pardod un brauc atpakal un ker no jauna un ta visu dienu Venta.Laikam so valasprieku nekadi nav iespejams kontrolet.
Dzîvnieki
Kapec truði neaug, kuri dzimusi augustâ? (3)
Visi pavasara dzimusie trusisi aug vareni, bet kas lecinati vasaras otraja puse, baro ka gribi, kauli un ada?
Auto, moto
Kapec Sharan minivenus tik atri korozija parnem? (7)
Tai pasa laika Ford Galaxy retak sastopama korozija? Un daudz so autinu kalpo ka taksometri lauku rajonos, bet Scharan neizmanto, ja tomer, tad reti.
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Iesakiet lûdzu juristu nekustamâ îpasuma sadalei? (7)
Man pieder 5810/3968 domajamas dalas no kopipasuma pec ZG datiem bet dabâ nav puses bet NÎN maksaju par ZG domâjamâm dalam nevaram vienoties, kâ atrisinât ðo jautâjumu?
Attiecîbas, psiholoìija
Kâpçc jâmelo (60)
Tàtad sieviete precçjusies, vîrietis brîvs. Ir jau vairâku gadu kaisles sakars. Sieviete ðodien piedâvâjas uz pâris h kaislîgi pavadît laiku. Vîrietis atrunâjas par daudz darbiem, aizòemtîbu u.t.t. Tâ kâ sievietei tajâ rajonâ, kur dzîvo ðis vîrietis, ir darîðanu tai laikâ kad vçlçjâs...
Sekss
Dibens vai dupsis (30)
Gribu lçdijai izteikt komplimentu par viòas skaisto dibentiòu, un mokos ar dillemu. Kâ labâk pateikt, Tev ir skaists dupsîtis, vai dibentiòð.
  Râdu no 1 lîdz 20  nâkamie >>
Kontakti: [email protected] | Lietoðanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazîðanâs portâlu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook Google+ uz e-pastu
Lietojam sîkfailus, lai personalizçtu saturu un reklâmas. Sapratu