Pieredzes apmaiòa jautajums.lv
Jaunâkie jautâjumi
Attiecîbas, psiholoìija
Kas ir tâs spiedîgâkâs, tipiskâkâs vajadzîbas sievietei (vai vîrietim) pâri pusmûþam Latvijâ? (18)
..salîdzinoði, kas ir tâs spiedîgâkâs vajadzîbas katram no dzimumiem pusmûþâ, kuru piepildîjumu viòa (vai viòð) vçlçtos saòemt no otra, bet par kurâm tieði Tu varçtu teikt: nç, nu tas ir par traku, neesmu nekâda Tev iespçju banka
Attiecîbas, psiholoìija
Nesenas ceïojumu piezîmes. (12)
Nesen biju netâlâs ârzemçs uz nedçïu, staigâjâm pa meþu tur blakus akmenim stâvçja koka plâksne ar uzrakstu "nepalîdzi cilvçkiem, jo viòi ir pietiekoði izlepuði un izlaiduðies, bet atceries ne jau sliòíi strâdâ" plâksne datçta ar 5.07, gada skaitlis nesaskatâms. Kâdâ kontekstâ vârçja tikt kautkas...
Auto, moto
Sprauslas neiet, nav jaudas. (6)
Nopirku Nissanu Tino 2005.g 2.2 d, 100kw. ar sprauslas defektu. Nomainiju servisâ, pec tam uz kompi uzradiija ka 4 sprausla arî neiet. Nomainija to arî. Braucot maajaas no servisa masinai pazuda jauda un atkal negaja visas sprauslas. Kas vareetu bût par vainu? Varbût tâ nav sprauslu vaina, bet kâda...
Mâjas iekârtoðana, remonts, interjers, dârzs, augi
Piesûceknis pie flîzes (14)
Kâ lai ðito dabûn klât tâ....lai turâs ilgâk par 5min?
Horoskopi, ezotçrika, maìija, zîlçðana
Taro kârtis (24)
Ko sakat par Taro kartîm?
Auto, moto
Motoreïïa uz bruìa (8)
Jautâjums varbût dîvains, bet kâ no bruìa dabût nost motoreïïu, kura ir lielâ daudzumâ izlijusi. Iepriekð pateicos.
Çdieni un dzçrieni, receptes
Kâ izlietot 1/2 kg trekna biezpiena? (19)
Saimniecîtes, iesakiet, lûdzu, savu firmas recepti.
Attiecîbas, psiholoìija
Kâ sadzîvot ar otra negatîvismu? (41)
Kad iepazinos ar paðreizçjo dzîvesbiedru, pçc neilga laika viòa tante kâdâ radu saietâ, vieglâ ðtîmî esot, pajautâja: nu un kâ tu ar to îgòu sadzîvo? Es îsti nesapratu, par ko ir runa, jo ðíita dþeks, kâ dþeks, bet tagad, kad vairâki gadi pagâjuði un rozâ brilles abiem nokrituðas, saprotu pat ïoti...
Auto, moto
Kapec traktoram mtz 82 no izputeja tek ella? (5)
Veselîba, medicîna
Sâpes muguras krustu rajonâ. (14)
Man ir 59.gadi, darbs laukos, gaterî, fiziski smags. Patreiz esmu uz darba nespçjas lapas, jo ir necieðamas sâpes krustos. Ìim. ârsts saka, ka tâ ir deformâcija, saka, ka jâatpûðas, vai jâmeklç cits darbs. Tajâ paðâ laikâ nekur uz izmeklçjumiem nesûta, zâles neizraksta. Vai tâdu kâ es var atkal...
Çdieni un dzçrieni, receptes
Ceptu íiploku çdieni, vislabâk jau gatavi (13)
Vai kâds var ieteikt, kur var dabût ceptu íiploku çdienus, vislâbâk jau gatavus? Zinu, ka ir grauzdiòi, bet es negribu maitât zobus. Esmu atradis Santa Maria garðvielu kotletçm, kurâ ir cepti vai grauzdçti íiploki un tâ man liekas fantastiska, tikai vienu paðu to çst traucç pievienotais sâls...
Attiecîbas, psiholoìija
Lîdz cik gadu vecumam? (35)
Lîdz gadu vecumam sievietes piesaista vîrieðu gaita? Kâ esmu novçrojies pçc sevis un ciltsbrâïiem, ar laiku veidojamies par lamzakiem, jo darbs smags un izçdamies arî òipri.
Mâjas iekârtoðana, remonts, interjers, dârzs, augi
Kuri logi labâki - koka vai plastmasas? (34)
Ðobrîd esmu neizpratnç, kuri logi labâki - koka vai plastmasas? Man ir koka karkasa mâja, nolçmu nomainît visus logus, bet nu vairs nesaprotu, kâdus pasûtît - koka vai plastmasas, visi aptaujâtie gudrîði dalâs tieði uz pusi - vieni par koku, otri par sintçtiku.
Tehnika (elektronika, sadzîves tehnika un tml.)
TV kabelis (10)
Pârkârtoju istabu. Televizors jâliek citur, bet vads par îsu. Tv- telekoma pieslçgums. Kâdu vadu vajag? Vai pati varu pagarinât vadu?
Iepirkðanâs, pakalpojumi, serviss
Lûdzu iesakiet labu un uzticamu ceïojuma koferi. (14)
Lîdz ðim lietoju Samsonite koferi, kas nu jau vairâkus gadus bija manu ceïojumu draugs. Viegls, çrts un galvenais ritenîðus man nav lîdz ðim izdevies nobeigt. Nu vajadzîgs lielâka izmçra koferis. Esmu noskatîjusi AMERICAN TOURISTER koferi. Vai ðîs firmas izstrâdâjumi ir izturîgi ceïojot ar...
Kino, mûzika, grâmatas, teâtris, TV
Kièîga kû-kû filma. Iesakiet! (15)
Iesakiet kaut ko lîdzîgi "Only lovers left alone"? Vai arî ko lîdzîgu filmai par dekadentisko mâti, kura no savas pusaugu meitas vçlçjâs izveidot modeli par spîti visâm sabiedrîbas normâm (neatceros filmas nosaukumu un tîmeklî netradu). Vârdu sakot kat ko kièîgu, dekadentisku, neparastu.
Attiecîbas, psiholoìija
"Nosodi savu tuvâko" (47)
Pie sestdienas, brîvâkas dienas, varbût padalaties ar saviem guru vai skolotâjiem, kurus tagad, kad i-netâ tik daudz info (kas nebija vçl samçrâ nesenâ pagâtnç)... Par sevi. Es te kâdu laiku atpakaï uzgâju tâdu Katie Byron un sadomâju padiskutçt, kas tad ir tas îstais cçlonis, kâpçc strarp...
Attiecîbas, psiholoìija
Pçc kâ izvçlas meitenes nopietnâm attiecîbâm? (47)
Kâdai jâbût sievietei lai izvçlçtos nopietnas vai nenopietnas attiecîbas, raksturojiet lûdzu.
Attiecîbas, psiholoìija
"Es tevi mîlu" (26)
Es kkur lasîju, ka sievietei ir ïoti svarîgi, lai vienalga kâds vîrietis pasaka ðos maìiskos vârdus. Lai arî galîgi viòai nepatîkams, bet tas viòai kkur nosçdîsies, ka vismaz vienam viòa ir pati mîïâkâ pasaulç. Un vçlâk ðis vîrietis tieði tâpçc viòai sâks patikt. Un viss notiksies. Protams, ja...
Attiecîbas, psiholoìija
Ja es aizietu uz randiòu. (35)
Ja es aizietu uz randiòu, un stâstîtu, ka esmu smçíçjis tinamo tabaku, jo tâ ir lçtâk, paðlaik smçíçju vienu vai divas cigarillas dienâ, automaðînu nevadu, bet saprotu auto uzbûvi. Vai tad arî bûs otrais randiòs? Oglekïa dioksîds atmosfçrâ ir gan no smçíçðanas, gan auto vadîðanas.
  Râdu no 1 lîdz 20  nâkamie >>
Kontakti: [email protected] | Lietoðanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazîðanâs portâlu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook Google+ uz e-pastu
Lietojam sîkfailus, lai personalizçtu saturu un reklâmas. Sapratu