Pieredzes apmaiòa jautajums.lv
Jaunâkie jautâjumi
Attiecîbas, psiholoìija
Kâpçc cilvçki attiecîbâs sâk melot viens otram? (26)
..ja katrs par sevi uzskata, ka godîgums ir vçrtîba, kâpçc melot? Vai dçï tâ, ka sâk apzinâties - otrs nav tik kompetents, lai uz problçmâm vai situâcijâm spçtu reaìçt gudri, saprâtîgi vai objektîvi (kur iepriekð pieòemtâ objektivitâte var izrâdîties vien ðíietamîba)? Varbût dçï kâ cita?
Auto, moto
Braucot maðînai atslçdzas motors.... (6)
Auto iedegas visas sarkanâs lampiòas un atslçdzas. Pagriziens pa labi, avârijas ugunis iedarbinu un braucu tâlak. Parasti tas notiek pârejot no piektâ âtruma uz ceturto. Tagad ceturto izlaiþu, lieku treðajâ. Servisâ palîdzçt nevarçja. Kas viòai nepatik?
Auto, moto
Raustâs maðîna + metâliskas skaòas (16)
BMW e46 2005.gads ik pa laikam raustâs maðîna un metâliskas skaòas nâk..vests uz servisu ir, neko neatrod, pie kompja slçdz- neko neatrod. Tikko mainîts degvielas filtrs. Varbût kâdam ir bijis lîdzîgi un iesaka, kas pa vainu? Varbût sprauslas?
Finanses, bankas, kredîti
Kura banka labveligâka kredîta òemðanai privâtpersonâm (23)
Speèuki lûdzu iesakiet-kura banka vai citâ lîdzîgâ iestâdç varçtu paòemt kredîtu ar nelieliem procentiem,pret nekustamâ îpaðuma íîlu.Jo ofic.nestrâdâju(bet darbiòð ir),citâdi jau saprotu nedos..Summa ne pârâk liela,uz 1000 çrikiem un varçtu apmaksât katru mçnesi pa 100..
Attiecîbas, psiholoìija
Ko uzskata par lielâko nodevîbu attiecîbâs? (37)
Krâpðanu?Vai varbût ir kas vçl briesmîgâks?
Attiecîbas, psiholoìija
Kâ tad ir ar to laimi uz sveðâm drupâm? (85)
Vakar ar 1 pazîstamu sievieti diskutçjâm par to, vai izjaucot citu attiecîbas, var uzbûvçt savu laimi ar vienu no izðíirtajiem? Viòa man teica, ka tagad tâdi laiki, ka katram par sevi jâdomâ. Respektîvi, ðajâ gadîjumâ, mçríis attaisnojot lîdzekïus un laimîgas attiecîbas izjaukt neesot iespçjams. Es...
Auto, moto
vecas ziemas riepas (18)
2005. gadâ raþotas{atjaunotas} ziemas riepas ,protektors lielâks par 4 mm. Braucam tâlâk vai pçrkam jaunas?
Attiecîbas, psiholoìija
Vai izmantojat sadaïu populârâkie? (16)
Ieíeksçju lai râda tikai vîrieðus un uzreiz redzams cik daudzâm sievietçm kurð uzrakstîjis, jo sievietes jau paðas viòiem neraksta, anketu apskata tikai tâs, kam viòð piedâvâjiez. Viss uz delnas cik kuram kurvîðu ðodien.
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Civilprocesa likuma 464.panta 7 daïa (4)
2018.gada 9.augustâ ar LR Augstâkâs tiesas rîcîbas sçdes lçmumu nolemts atteikt pieòemt blakus sûdzîbu par Rîgas apgabaltiesas civillietu tiesas kolçìijas 2018.gada 21.jûnija lçmumu. Nezinu ko iesâkt tâlâk. Kas jâraksta. Varu pateikt, ka pirms sçdes nesaòçmusi paziòojumu par tiesas sastâvu. Rakstît...
Izklaide un atpûta, krogi, bâri, restorâni
Restorâns, kurâ çdieni ir gan vegâniem, gan gaïçdâjiem (15)
2 gaïçdâji, 2 vegâni, 1 veìetârietis- kâdu restorânu izvçlçties? Vçlams tuvâk centram (Brîvibas iela +/- kaut kur netâlu). Budþets- vidçju cenu robeþâs.
Izklaide un atpûta, krogi, bâri, restorâni
Kâ pasaukt viesmîli restorânâ? Un kâ ar dzeramnaudu, ja maksâ ar karti? (27)
Ðodien kâda restorâna ârâ terasç uz âtro roku pastrçbu zupîti, bet kad gribçju norçíinâties, tad ar skatienu meklçju viesmîli, cçlu roku gaisâ, nekas nenotika. Tâ nu pats vien aizgâju pie viòu galda klât un tur pieteicos samaksât... Nav patîkami. Kâ ðo procesu padarît skaidrâku? Jâgaida gan viòð...
Veselîba, medicîna
Psoriâzis vulgaris (12)
Kâds ar ðito draòíi ir ticis galâ un atradis zâles?
Attiecîbas, psiholoìija
Ukraine & Russian Singles (9)
Kâdam ir pieredze, neiet runa par Latvijâ un Eiropâ dzîvojoðajâm
Attiecîbas, psiholoìija
Ko mçs gûstam no naidîgiem komentâriem? (32)
It kâ visi pieauguði cilvçki, zinâm kas labi, kas slikti, kâpçc aprejam viens otru? Vai nebûtu labâk bût nedaudz mîïâkiem un saprotoðâkiem vienam pret otru? Noteikti taèu ir labas îpaðîbas visiem vairâk vai mazâk. Vai tieðâm vienîgais prieks ir nogânît citus, un no tâ gût baudu? Pat ja kâds...
Attiecîbas, psiholoìija
Vai jums telefonâ ir otra SIM karte priekð iepazîðanâs? (29)
Sâku domât, ka vajadzçtu nopirkt otru sim karti. Nevçlos dot tik daudziem savu îsto nr.
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Jaunas cilts raðanâs (11)
Abdomâju kad tik uzvârdu cik jau ir tik ir un jauni klât netaisâs . Paliek kâds vairâk mazâk . Bet ja es nejûtoss tagat labi ðíirta Onslova uzvârdâ ,jo visi mani viòam piesien,negribu kopîgu neko vairak , bet manas jaunibas uzvrds ira populârs sabiedrîbâ ar nelabu slavu maniem tautieðiem ,tad jau...
Attiecîbas, psiholoìija
Sievietes, jûs gribçtu sev par vîru vîrieti, kuram patîk kauties ar citiem vîrieðiem? (61)
Attiecîbas, psiholoìija
Vai kâda(i)m bûtu jâpierâda, ko var "dabût"? (58)
Vai sievietei bûtu kâda(i)m jâpierâda, ko viòa var "dabût", ja viòa pati zin, ko viòa var "dabût" un uz piezîmîtçm: tu vîrieti nedabûsi ir atbilde, lai viòi pierâda, ka var dabût mani! Interesanti kâ tas jau notiek, ka sievietes sava starpâ jau sacenðas ar vîrieða dabûðanu, tas jau ir - uz kuru...
Attiecîbas, psiholoìija
Kas ir askçze? (45)
Kas ir askçze? Kâdas askçzes jûs praktizçjiet un kâpçc?
Auto, moto
Auto ðvîkas! (3)
Kur var iegâdâties krâsu zîmuïus,ar ko ðvîkas noslçpt?
  Râdu no 1 lîdz 20  nâkamie >>
Kontakti: [email protected] | Lietoðanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazîðanâs portâlu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook Google+ uz e-pastu
Lietojam sîkfailus, lai personalizçtu saturu un reklâmas. Sapratu