Pieredzes apmaiòa jautajums.lv
Jaunâkie jautâjumi
Auto, moto
kas notiek ja sajauc sarkano ar zalo antifrizi (16)
Ceïojumi, valstis un pilsçtas
Kur atrast autobusu sarakstu uz Kolku? (6)
Saprotu, ka no Rîgas uz Kolku tieðais autobuss neiet. Ne Ventspils, ne paðas Kolkas mâjaslapâ neatradu autobusu sarakstus, kuri kursçtu starp ðîm vietâm. Varbût kâds ir vçrîgâks vai zinoðâks ðajâ lietâ?
Attiecîbas, psiholoìija
EGO - kas tas ir un kâpçc visi no tâ grib aizbçgt kâ no vilka? (40)
Pçc manâm domâm, EGO ir tas, kad iesâpâs, ja kâds mûs nenovçrtç, izturas nevîþîgi. EGO arî liek pierâdît savu îpaðo svarîgumu sabiedrîbas acîs, plçðoties pie varas un naudas, un visâdi izrâdoties, cenðoties izdarît ko tâdu par ko nopelnîsim uzslavu. Tagad visâs vietâs tik sludina (dçï kâ arî...
Veselîba, medicîna
B slimibas lapa. (12)
Man sobrid ir b lapa,nedelas beigas jaiet pie arsta,laikam pagarinas talak.Uz cik dienam vispar dod b lapu,tikai atkal uz 2 nedelam jeb dod ari uz mazak dienam? Man ir jaiet vel proceduras,bet darba devejs grib,lai naku darba,jo savadak netiksu sava veca vieta atpakal.vai man gimenes arsts var...
Auto, moto
Kad sâka raþot cinkoto virsbûvi x-trailiem? (4)
Interesç viss par x- trail rûsu!
Attiecîbas, psiholoìija
Dejoðana. (68)
Esmu saskâries ar tâdu lietu,ka obligâts nosacîjums pie attiecîbu izveidoðanas ir, lai patiktu un bûtu labs dejotâjs,ka arî relaksâcijas veids izdejojoties!!! Man personîgi dejoðana ne patîk,ne interesç un relaksçjos labâk peldbaseinâ,uz rièuka,laivojot,vai ceïojot,sevi es minçju tikai kâ...
Attiecîbas, psiholoìija
Vai tas ir slikti,ja sieviete zin ko grib attiecîbâs. (61)
Kâpçc tâdçï saukât viòu par iedomîgu.
Darbs, bizness
1:3 un 1:4 (26)
Iesakiet, ar kâdu ienesîgu darbu var savienot klâtienes studijas katra mçneða pirmajâ nedçïâ Rîgâ. (darbam nav obligâti jâbût LV).
Attiecîbas, psiholoìija
Vadîties tikai no pieredzes vai tomçr riskçt? (39)
"Uzmanies, païaudamies uz pieredzi- tâ ierobeþo domât neierasti." /I.Kamprads/ Es pilnîbâ piekrîtu ðî gudrâ vîra sacîtajam un pieòemot kâdus svarîgus lçmumus, ne vienmçr esmu òçmusi vçrâ tikai pieredzi,...bieþi manu rîcîbu ir vadîjusi intuîcija. Manprât, païaujoties tikai uz pieredzi, ir...
Viss pârçjais
Coca Cola kaitîgums (39)
Ceïojumi, valstis un pilsçtas
Malta (5)
Pastâstiet par savu ceïojumu uz Maltu, uz to, kura Vidusjûrâ. Ko interesantu redzçjât, ko piedzîvojât, apçdât?
Attiecîbas, psiholoìija
Saprotoða sieviete. (99)
Daþi, lai neteiktu daudzi, pie sievietes vçlamajâm îpaðîbâm min- saprotoða. Tad nu, paskaidrojiet, lûdzu, kas sievietei bûtu jâsaprot!
Attiecîbas, psiholoìija
Vîrietis/sieviete draugi? (45)
Vai starp precçtu vîrieti un sievieti (neprecçtu) var bût vienkârði draudzîba? Un kâ izprast tâdu draudzîbu, kad tiek apspriests pilnîgi viss, sâkot ar krûtîm, kleitâm, intîmo dzîvi. Kopîgi gâjieni uz erotu- draugs(precçtais), draudzene ar savu puisi (kartejo). Tikai lûdzu godîgi un bez...
Sekss
Un tâs meþìînes (51)
Tuvîbas brîþos...spçlç ïoti lielu lomu,JO,gribam patikt savam vîrietim,atveram maku un rîkojamies,neskatoties uz saviem aizspriedumiem un kompleksiem. Jautâjums? Pçrkam paðas vai ïaujam izdevumus segt savam vîrietim?Noskatiet ko pikantu kopâ vai païaujaties tikai uz savu gaumi?
Attiecîbas, psiholoìija
Kâpçc cilvçki kurus pieíer melos pârstâj komunicçties? (35)
Kâpçc cilvçki kurus pieíer melos pârstâj komunicçties? Dusmojas jo pieíçra: dusmojas jo atïâvies pieíert: apvainojâs: pârsteigti nesagatavoti: nav ko teikt... kâdi jûsuprât vçl ir varianti?
Juridiskie jautâjumi, likumdoðana
Darba algas nenorâdîðana sludinâjumos. (21)
Nesen internetâ lasîju, ka no ð.g. 1. janvâra darba sludinâjumos bûðot obligâti jânorâda algas apmçrs. Paskatîjos ss.com. Nav. Vai ðis noteikums attiecas ne uz visiem? Ðî prasîba ir jau atcelta?
Bçrni
Palaid Uìîti pa dambi ! (39)
No 1 puses bieþi dzirdu kâ sievietes nosoda un niecinâ vîrieðus kuri "aikzavçjuðies" pie mâtçm. Bet pats personîgi zinu, pareti sarakstoties ar 2 sievietçm - nevis no OHO - 55 u 59 gadu vecam pie katrai no kurâm dzîvo 30 gadîgais neprecçjis dçls. Daïa sievieðu neapzinîgi gatavo sev palîgus...
Politika, sabiedrîba
Dâvaniòas, dâvaniòas...) (31)
Kungs, 70 g.v. Krusttçvs. Ko dâvinât uz ÐO jubileju?
Attiecîbas, psiholoìija
Kâ lai vîrietis saglabâ paðcieòu? (76)
Darba nav, algas nav. Sieva ir galvenâ pelnîtâja. Sieva piïî...meklçt nâkoðos brunèus...?
  Râdu no 1 lîdz 20  nâkamie >>
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietoðanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazîðanâs portâlu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook Google+ uz e-pastu
Lietojam sîkfailus, lai personalizçtu saturu un reklâmas. Sapratu