// //
Pieredzes apmaiòa jautajums.lv
Jaunâkie jautâjumi
Attiecîbas, psiholoìija
Kâ izârstçt cilvçku no iemîlçðanâs? (16)
Labâkâ draudzene, síiet, sajukusi prâtâ :( Internetâ sarakstâs ar kaut kâdu Indieti, saka, ka viòi viens otru mîlot. Nav vçl pat satikuðies! Parâdîja bildes- smuks jau viòð ir, cik nu tâds indietis vispâr var bût smuks, bet nu IEMÎLÇTIES, tas, manuprât, ir mazliet slimi. Sâkuma domâju, varbût viòam...
Auto, moto
Jauns labaaks? (8)
Man dillemma.nemt mazlietotu vai jaunu no salona?jaunam plusi garantija..uzticamaaks..lietots kaa likums ar defektiem.un servisi daargi mums.sliecos uz jaunu..jo lizings tagad leets..peec ss.lv sludinaajumiem piecus gadus vecs auto maksaa tikai par tresdalju leetaak jaa jauns.vet autosaloni...
Attiecîbas, psiholoìija
Runas veids vîrietim (32)
Gribu mazliet par veidu, kâ vîrieði sarunâjas pirmajâs tikðanâs reizçs. Ir satikti tâdi, kas jau pirmajâ vai otrajâ randiòâ stâstot patr sevi, savu dzîvi, sauc vârdâ savus bçrnus, draugus, paziòas... nu tâ, it kâ es viòus zinâtu vai bûtu daïa no tâ visa. Man tas vienmçr liekas dîvaini, ko es...
Attiecîbas, psiholoìija
vai esam savâdâki? (43)
ðad un tad sanâk ar gados jaunâkiem kolçìiem parunât par LPSR laikiem un tâdos brîþos jûtos kâ kaut kâds tçls no pasakas. Tomçr pçdçjos 20-25 gados viss ir strauji mainîjies. Nez padomju laikus piedzîvojuðo cilvçku vçrtîbu skala ir savâdâka, kâ tiem kas ðobrîd ir ap 30? Un ja reiz ðeit runâjam par...
Attiecîbas, psiholoìija
Kâ atðíirt kaisli no patiesas iemîlçðanâs? (40)
Un vispâr vai iemîlçðanos var uzskatît par îstu mîlestîbu?Zinu tâdus kas gandrîz katru nedçïu kâdâ iemîlas.Vai nu cita galçjîba ka iemîlas tikai vienreiz mûþâ.Tad kâ saprast ka tieðâm esi iemîlçjies tâ pa nopietno?Man ir bijis tâ ka liekas ka ïoti mîlu, bet nâkamajâ brîdî ja gadâs ka kaut ko pasaka...
Attiecîbas, psiholoìija
Partnerîba (44)
Cik reâli ir satikt vîrieti, kas varçtu bût dzîves partneris nevis ìimenes tçvs? Vai ir tâdi vîrieði, kas grib attîsties paði un neredz sevi bçrnu radîðanâ un audzinâðanâ?
Dzîvnieki
kas tas : daþi koki Rîgâ stâv cieði aptîti, kâ ar plçvi ? (10)
kâ zirnekïa tiklâ, un to dara kaut kâdi târpi, varbût tie kâdi zîdtauriòi ?
Veselîba, medicîna
Sapampis vaigs (15)
man nav nekâdas sâpes tikai vaigs ir sapampis. ka âtrâk tikt vaïâ no pampuma????
Attiecîbas, psiholoìija
Kas ïauj justies droðîbâ? (40)
Kas ïauj katram no mums justies droðîbâ? Un arî - kâ veidojiet un organizçjiet droðu vidi savai ìimenei?
Attiecîbas, psiholoìija
Virieði risina problçmas? (34)
Ïoti bieþi viòus kritizç par lîdzpârdzîvoðanas trûkumu. Bet patiesîbâ viòiem “nav laika pârdzîvot”, jo viòu smadzenes jau risina problçmu. Tâpçc, ja vçlaties lîdzpârdzîvoðanu, ejiet pie draudzenes, bet pie vîrieða varat doties, ja lûgsiet praktisku palîdzîbu.
Attiecîbas, psiholoìija
Kâ tad ir? Vai labâk "domât ar sirdi", vai tomçr- ar prâtu? (51)
"Þogam, ko prâts uzceï, jûtas viegli kâpj pâri." Man lîdz ðim tâdas riktîgi emocionâlas attiecîbas ne ar ko labu nav beiguðâs. Varbût tomçr labâk "izslçgt" jûtas un vairâk païauties uz veselo saprâtu?Kâda jums ir bijusi pieredze?
Tehnika (elektronika, sadzîves tehnika un tml.)
Kafijas automâts - kâds? (14)
Vçlos nopirkt kafijas automâtu, bet îsti nezinu kâdu. Varbût kâds var ko ieteikt. Paldies.
Auto, moto
Kâdas domas sievietçm autolçdijâm? (29)
çrtâ autocentrâ veikt savas maðinas apkopi prasmîgu mehâniíu uzraudzîbâ? eïïas, filtri, var bremþu uzliku maiòu, lampiòu maiòu un utt, tâds sestdienas jauks piedzîvojums un mazliet vairâk izpratnes par auto. varçtu varbût arî iegût diplomu ka piedzîvojums paveikts godam, mînusi, bûtu jânoklausâs...
Attiecîbas, psiholoìija
Jûs bieþi sakât - Man neko nevajag? (48)
Attiecîbas, psiholoìija
Kad Tu sâki melot? (33)
Attiecîbas, psiholoìija
Arî par attiecîbâm ir jâmaksâ? (57)
Mçs par visu maksâjam. Diemþçl arî par attiecîbâm. Mazus bçrnus uzpçrk ar mantiòâm vai saldumiem, bet pieauguðos.... Kâ tad tur ir? Un nevajag rakstît par patiesâm jûtâm vai mîlestîbu. Eksiste- Tu man, es- Tev.
Mode, apgçrbs
Nevis korpulentus drebnieki diskriminç bet tievus (11)
Te pamanîju tçmu kurâ kaut kas þçlojas par to ka apgçrbju jomâ diskriminç korpulentus cilvçkus. Taèu otrâdi : maza izmera apìerbs maksâ tikpat daudz cik lielâ, kaut materiâla un darba tur var bût par 50 % mazâk. Tâtad mazie daïçji "subsidç" lielo apìerbu !
Attiecîbas, psiholoìija
Esat dzîvç devçji vai òçmâji? (28)
Es te tâ padomâju un paskaitîju ka tomçr 80% tomçr devçja. Par visu ikdienâ maksâju un pretî pat neko lâgâ kvalitatîvu nesaòemu :D
Attiecîbas, psiholoìija
Vai tu sevi uzskati par pietiekoði labu? (21)
Es sevi uzskatu par pietiekoði labu, ja jau mana brîniðíîgâ dâma ir izvçlçjusies tieði mani.Tâtad viòa ir pratusi novçrtçt manu dvçseles skaistumu, nevis maka biezumu kâ te daþas labas.Tâpat arî manu godîgumu un uzticîbu, jo es nepakïaujos nekâdiem kârdinâjumiem ja kâda cita dâma izrâda par mani...
Attiecîbas, psiholoìija
Vai ir vçrts veidot attiecîbas, ja dzîvç viss nav kârtîbâ? (39)
Lasîju viedokli, ka kamçr cilvçks pats nav pilnîgi apmierinâts ar sevi un savu dzîvi, nav vçrts veidot attiecîbas, jo tâm nav lemts izdoties, ja abas puses nav paðpietiekamas. Vai tâ ir? Manuprât, nav cilvçka, kam nebûtu pilnîgi nekâdu kompleksu vai dzîves problçmu un vienîgais noteikums ir, lai...
  Râdu no 1 lîdz 20  nâkamie >>
Kontakti: [email protected] | Lietoðanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazîðanâs portâlu oHo.lv.
© 2010
Twitter Draugiem Facebook Google+ uz e-pastu
Lietojam sîkfailus, lai personalizçtu saturu un reklâmas. Sapratu